Croeso i Gapel y Morfa

ac Ebeneser, Penparcau


Mewn neu mas o Ewrop? (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Daeth refferendwm Ewrop i bulpud Capel y Morfa 22 Mai 2016. “Yn bersonol mi fydda i yn pleidleisio dros aros yn Ewrop” meddai Elfed ap Nefydd Roberts yn ddi-flewyn ar dafod, “nid mod i’n dweud wrth neb sut i bleidleisio...” ychwanegodd. Ond pregeth am Ewrop oedd ganddo.
Aeth a ni i Lyfr yr Actau i hanes Paul yn cael gweledigaeth o ddyn ifanc yn crefu arno, “Tyred drosodd i Facedonia i’n cymorth ni...” Nododd mai dyma un o’r momentau tyngedfennol yn hanes Cristnogaeth. Roedd yn fwriad gan Paul i droi yn ôl a mynd i gyfeirad Asia. Ond teimlodd arweiniad a chafodd weledigaeth hon a’i harweinioddyn i Philipi a thrwy hynny i Ewrop. Mae’n amhosib meddwl be fydda'i effaith ar Ewrop neu Asia pe na byddai Paul wedi dewis y llwybr a ddewisodd a chroesi i Facedonia. Ni wyddai arwyddocad y penderfyniad ar y pryd, ond roedd yn foment a fyddai’n trawsnewid hanes.

Mae yna awgrym yn y cofnod pellach am hanes y siwrnai i Philipi sydd yn peri i rywun feddwl tybed nad oedd Alexander Fawr a’i deithiau buddugoliaethaus ar feddwl y grwp bychan oedd ar y daith. Teithiau oedd rhai Alexander a arweiniodd at goncro’r byd, a thybed nad oedd Paul yn meddwl am i efengyl Crist goncro’r byd hefyd. Ond concwest go wahanol dan ddylanwad brenin go wahanol fyddai hon. Concwest cariad nid cledd, concwest y criw bychan gostyngedig nid y fyddin rwysgfawr, concwest y gwas nid y meistr.

Y cwestiwn i Gristnogion yn Refferendwm Ewrop yw tybed a oes gan Gristnogaeth ran pwysig yn nyfodol Ewrop? I’r cyn archesgob Carey gwell tynnu allan o’r Undeb gan fod Ewrop yn ymosodol o seciwlar, ond i Elfed ap Nefydd Roberts rhaid cael Ewrop i efelychu Iesu yn hytrach nag Alexander, rhaid felly pleidleisio i aros i mewn i wrthweithio seciwlareiddio eithafol.

Gall Cristnogaeth newid Ewrop mewn tair ffordd:-
1. hybu heddwch a chyd weithrediad. Cofiodd Elfed weld aceri o gerrig beddau Rhyfel Byd Cyntaf yng ngwlad Belg. Ond rhan o freuddwyd y Gymuned Ewropeaidd o’r cychwyn yw sicrhau heddwch
2. galluogi cenhedloedd i fod yn gymorth i’w gilydd. Blinder yw clywed am bobl yn cwyno am gost bod yn Ewrop a mesur popeth yn ôl y geiniog. Dylai’r cryf gefnogi’r gwan nid poeni am ein ffyniant economaidd ein hunain yn unig.
3. datblygu amrywiaeth o fewn Ewrop. Gall yr Undeb Ewropeaidd ddiogelu ieithoedd a diwylliant bychain a pharchu gwahaniaethau ac amrywiaeth.
Doedd gan Elfed ap Nefydd Roberts fawr i’w ddweud am agwedd fewnblyg ynysig, ond er mwyn heddwch ac er mwyn cefnogi’r gwan a hybu amrywiaeth dylid gwneud yn sicr fod Cristnogaeth yng nghanol y meddylfryd Ewropeaidd.
Bedydd Llew


 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Oedfa fedydd oedd yng nghapel y Morfa ar Sul Calan Mai. Roedd na ddigonedd o sŵn plant a chyffro tra bod Tomas Llew yn dawel fodlon yng nghanol y cyfan. Aeth Eifion â ni i ganol byd rhaglenni plant efo’i sgwrs am y Clangers, sef cyfres deledu i blant a ymddangosodd gyntaf yn 1969 ond sydd bellach wedi dychwelyd i’r sgrîn fach. Adroddodd un o straeon y Clangers: roedd Clanger bach wedi mynd ar goll mewn ogof fawr ond mae’r Bussers goleuni yn ei helpu drwy ddangos llwybr allan o’r ogof iddo drwy agor pellen o edafedd. Mae’r Clanger bach yn dod allan o’r ogof drwy ddilyn yr edafedd. Peth digon tebyg ydi bedydd yn ôl Eifion, rydyn ni’n gosod edafedd y ffydd yn llaw Llew gan ei annog i’w ddilyn ef a darganfod ei ffydd a’i obaith yn Iesu Grist. Yna wedi i Eurig a Rhiannon wneud eu haddewidion ac i ninnau fel cynulleidfa wneud ein haddewidion ninnau bedyddiwyd Tomas Llew a’i groesawu i’r eglwys. Roedd hi’n oedfa lawen a chafwyd sgwrs a phaned yn y festri ar ôl yr oedfa. Pob bendith i Llew.
Dathlu'r Pasg (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Mae gwyliau’r Pasg 2016 wedi bod yn rhai prysur yng Nghapel y Morfa. Roedd yr wythnos fawr yn gyfle i rai actorion yn ein plith i gyflwyno hanes y Pasg i blant ysgol a hynny mewn lleoliadau gwahanol yng nghapeli’r dref. Roedd Gethsemane yn un man, yr oruwch ystafell mewn lle arall heb sôn am Golgotha a’r bedd gwag. Daeth degau o blant o wahanol ysgolion cynradd a chafodd stori’r Pasg gryn argraff arnynt. Diolch i Zoe am y trefniadau.
Wedyn roedd oedfaeon y Pasg, oedfa undebol Gwener y Groglith yn eflwys y Santes Fair, yna’r orymdaith. Cafwyd oedfa fore’r Pasg ac Eifion yn atgoffa’r plant am y newid rhyfeddol sydd rhwng y lindys a’r pili pala, a sut y gall atgyfodiad Iesu ein trawsnewid ninnau gan roi gobaith mewn sefyllfaoedd anodd a thrychinebus. Cawsom ein gwahodd ganddo hefyd i gael golwg ar y ffilm The Way fel myfyrdod pellach ar yr Atgyfodiad.

Ar Sul 10 Ebrill wedyn roedd Elwyn Richards yn ein hannog i fod yn “dystion i’r holl bethau hyn”. Rydym yn aml yn ystyried rhannu’r ffydd fel tasg anodd meddai - ond y mae byw’r ffydd yn llawer iawn anos na dweud wrth bobl amdani. Oriog yw’n hymateb yn aml a digon tebyg oedd ymateb y digyblion cyntaf. Roeddynt yn ei chael hi’n anodd deall beth oedd yn digwydd ac yn ei chael hi’n rhwydd neilltuo oddi wrth y bobl o’u cwmpas. Ond pan mae Crist yn ymddangos iddynt nid yw’n edliw eu diffygion. Er eu bod nhw a ninnau yn ddigon gwan mae’n parhau i’w defnyddio. Felly mae hi heddiw ar waethaf ein gwendid a’n diffygion mae rhan i bawb yn y gwaith. Gallwn arddel ei fywyd a’i waith ac arddangos y newid mae Iesu yn ei achosi ynom ni a gwneud hynny drwy nerth yr Ysbryd Glân.Brenin tlawd

Gosododd Anna Jane y gynulleidfa yng nghanol y dorf oedd ar y ffordd i Jerusalem ar Sul y Blodau yn oedfa capel y Morfa 20 Mawrth 2016. Roedd hi’n dorf gymysg iawn, syniadau gwahanol, cefndir gwahanol a disgwyliadau gwahanol. Ond tybed a oedd unrhyw un yn disgwyl Meseia tebyg i’r Iesu? Fe ddaeth i’r ddinas ar ebol asyn. Rydym ni yn gyfarwydd â brenhinoedd yn teithio mewn crandrwydd, Pabau mewn pope-mobile a gwleidyddion yn eu hawyrenau preifat a’u ceir crand ond pam ymateb i hwn ar ebol asyn. Roedd na ryw “mis-match” yn nyfodiad y brenin yma. Ond hyd yn oed os nag oedd o yn debyg i’r un y buont yn ei ddychmygu, fe ddaeth atynt. Efallai fod y meddwl disgwylgar yn gwneud rhywun yn fwy agored, a phan mae o’n dod atynt hwy, o gyfeiriad nad oeddynt yn ei ddisgwyl, mae na groesawu a derbyn.

Ond roedd na fwy yma na chriw o bobl disgwylgar. Roedd Iesu am eu dysgu hwy, a ninnau, fod ei deyrnas ef eisoes yma. Rydym ni yn rhan o’r deyrnas eisoes. Fe ddaeth Iesu i gynnig ffordd arall o ymddwyn a ffordd arall o fyw. Cyflwynodd Anna Jane ni i gyn arlywydd Uruguay Jose “Pepe” Mujica, arlywydd a oedd yn denu saith deg y cant o gefnogaeth ei bobl pan wnaeth o ymddeol. Roedd wedi mynnu byw yn ei fwthyn bach yn hytrach nag ym mhalas arlywdd, roedd yn gyrru hen VolksWagen oedranus yn hytrach na chael ei yrru mewn car crand ac fe ddywedir ei fod yn rhoi 90% o’i gyflog i elusenau. “Rydw i’n byw bywyd normal,” meddai, “bywyd tebyg i’r rhan fwyaf o bobl y wlad yma, dyna y mae democratiaeth yn ei fynnu...” nid gwneud arian yw gwaith y gwleidydd, gwaith y dyn busnes yw hynny iddo, rhaid i’r gwleidydd wasanaethu gan geisio sicrhau hapusrwydd i bawb. Roedd yn cynnig byd olwg gwahanol. Dyna y mae’r Iesu yn ei wneud hefyd, mae’n ein herio i fyw yn wahanol wrth ddilyn brenin gwahanol, y brenin tlawd.

Daeth yr oedfa i ben wrth i’r plant ddychwelyd o’r llan llanast i osod gweddiau ar goeden weddi yn y set fawr. Clywsom rai o’u gweddiau dros ffoaduriaid a phobl sydd yn dioddef rhyfel ac amryw eraill. Yna adroddodd Anna Jane hanes tad yn canu i’w blentyn bach, a thrwy’r canu ddangos ei gariad a’i ofal am ei bentyn. Cariad felly yw cariad Duw tuag atom, a chariad felly mae Duw am i ni ddangos at eraill oherwydd lle bynnag y mae cariad yno y mae Duw i’w weld

Y mae Capel y Morfa yn eglwys groesawgar a chynnes yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’n cynnal amrywiaeth o wasanaethau a chyfarfodydd ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Ym mis Awst byddwn yn cyd-addoli ag eglwysi Cymraeg eraill y dref. Rydym yn hapus i groesawu ymwelwyr a chyfeillion o bob oed i gyd-addoli ac i ymuno â ni mewn cyfarfodydd yn y capel ac yng Nghanolfan Morlan.

Lleolir y capel ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road),gyferbyn â hen Neuadd y Dref (adeilad newydd Llyfrgell y Dref). I weld map, cliciwch yma.

Lleolir y gangen, Ebeneser, ar Ffordd Penparcau. I weld map, cliciwch yma

Os cewch anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ddeunydd yr hoffech ei gynnwys ar y wefan, cysylltwch â ni.


Cynulleidfa y capel

Cynulleidfa y capel


Newyddion
Oedfa Undebol y Morlan mwy...
Cwrdd Gweddi Chwiorydd y Byd mwy...
Dathlu! mwy...

Digwyddiadur
29 Mai: Gwasanaethau manylion
05 Mehefin: Gwasanaethau manylion
12 Mehefin: Gwasanaethau manylion
19 Mehefin: Gwasanaethau manylion
26 Mehefin: Gwasanaethau manylion

Amserau Cyfarfodydd y Sul

Oedfa’r bore am 10.00
Ysgol Sul y plant yn ystod oedfa’r bore
Ysgol Sul yr oedolion ar ôl oedfa’r bore
Oedfa’r prynhawn am 2.15 yn Ebeneser
Oedfa’r nos am 5.00 ddiwedd Hydref-ddiwedd Mawrth; am 6.00 ddiwedd Mawrth-ddiwedd Hydref

Gweler Digwyddiadur am wybodaeth am gyfarfodydd eraill

Y Bugail a'r plant ar fore Nadolig

Y Bugail a'r plant ar fore NadoligDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration