Croeso i Gapel y Morfa

ac Ebeneser, Penparcau


Dwy glust...


 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Deian Evans

Gwrando oedd thema fawr oedfa fore Sul 9 Awst yn Aberystwyth. Roedd hi’n oedfa undebol yn Seion, Stryd y Popty. Deian Evans oedd yn arwain yr oedfa a thystiodd sut yr oedd wedi dysgu’r sgil o wrando yn y cartref. Roedd ei dad yn weinidog a phan ddeuai pobl i’r cartref roedd o, fel plentyn, wedi dysgu sut oedd gwrando yn hytrach na pharablu. Roedd yr un wers wedyn i’w dysgu yn yr ysgol ac mewn oedfa yn y capel. Mae’r sgil yn hynod werthfawr er engraifft wrth geisio ymweld â phobl mewn galar, oherwydd yn aml iawn nid penderfynu beth i’w ddweud y mae rhywun, ond yn hytrach gwrando ar bobl yn eu galar ac ymateb iddynt.


Mae epistol Iago yn pwysleisio pwysigrwydd y gwrando, “rhaid i bob un fod yn gyflym i wrando, ond yn araf i lefaru...” meddai’r epistol, un o anogaethau pwysicaf yr Ysgrythur yn ôl Deian Evans. Yna ychwanega Iago fod un nad yw’n ffrwyno’r dafod yn difrio Crist. Rhaid bob yn hynod ofalus nad yw rhywun yn un sy’n creu tensiynau drwy siarad yn ddi-feddwl. Gall rhwyg godi pan fo pobl yn dweud gormod ac yn gwrando rhy ychydig. Prin iawn iawn yw’r bobl all wrando a siarad yr un pryd, mae’n dasg rhy anodd, yn enwedig o ystyried fod rhaid i’r gwrando arwain at weithredu hefyd. Dylai’r gwrando arwain at ddangos trugaredd a chariad fel trugaredd a chariad Crist ei hun.


Estyn Llaw


Estyn llaw oedd thema gwasanaeth arbennig dan ofal yr Ysgol Sul yng nghapel y Morfa 12 Gorffennaf 2015. Roedd y gwasanaeth yn gyfuniad o nifer o bethau:-

• Yn gyntaf oll roedd yn wasanaeth bedydd Morwena Aelwen merch fach Iwan a Mandy Morus, chwaer Gwilym a Myfanwy. Roedd Morwena yn hynod fodlon ei byd ac yn hapus iawn yn cael ei chario o gwmpas y capel. Gweddiwn am fendith arni, a boed i ninnau gadw’n haddewid i fod yn gefn iddi a’i hannog i gael Iesu’n gyfaill.
• Yn ychwanegol roedd rhan helaeth o’r gwasanaeth yn tynnu sylw at Apêl Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru, sef apêl i godi arian i wella Ysbyty Dr H. Gordon Roberts yn Shillong yng ngogledd ddwyrain India. Mae’r ysbyty yn cynrychioli peth o waith gwerthfawr y cenhadon o Gymru a aeth i fryniau Casia.
• Ar ben hyn cafwyd ambell fyfyrdod a gweddi werthfawr gan y plant a’r bobl ifanc yng nghylch estyn cymorth i gyd-ddyn. Adroddwyd ambell hanesyn o’r Beibl am Iesu’n iachau.
• Roedd na fand - llai nag arfer oherwydd trip ysgol - yn cyfeilio i ddau o’r emynau
Daeth yr oedfa i ben gyda phaned i bawb yn y festri a llond sawl bocs o lolis oer i’r plant ... ac fe welwyd ambell oedolyn yn llyfu’n hapus braf hefyd!
wrth dorri bara...


Aeth Eifion a ni i Belsen yn yr oedfa fore Sul, 5 Gorffennaf, a hynny yng nghwmni gŵr o Lansamlet. Bu farw Hywel
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Hughes Thomas Llansamlet yn ddiweddar. Roedd wedi gweithio i’r weinyddiaeth les ar hyd ei oes, yn ŵr taclus a thrwsiadus a’i gefndir milwrol yn amlwg iawn. Roedd yn gryn gymeriad ac mewn seiadau byddai’n tynnu ar ei brofiad yn y dwyrain canol yn ystod y rhyfel – roedd “Mi fum i yno” yn frawddeg bwysig i’r gŵr na wyddai ddim am danio gwn gan ei fod yn aelod o’r gatrawd feddygol yn yr awyr lu.

Ond prin iawn y bu iddo sôn am un elfen o’i wasanaeth milwrol, ac roedd honno yn bennod dywyll. Roedd ganddo stori am greulondeb ac am ddioddefaint na ellid dychmygu gan ei fod ymhlith y milwyr Prydeinig cyntaf i gyrraedd gwersyll lladd y Natsiaid yn Belsen. Roedd yn dawedog am y digwyddiadau hynny fel yr oedd un arall a oedd yno bryd hynny, sef y diweddar Ann Lloyd Capel y Morfa. Roeddynt fel llawer iawn eraill wedi dysgu byw yn dawel gyda’r profiadau hynny. Fe fu eraill yn Belsen yn ddiweddar i geisio cofio, ond cofio ail law oedd, ac yw hwnnw, roedd pobl fel Hywel Hughes Thomas yn byw efo’r atgofion.

Ond sut gellir byw gydag atgofion chwerw ddoe? Yn ôl Eifion roedd dod at fwrdd y Cymun yn gymorth ynddo’i hun oherwydd wrth dorri bara gelwir arnom yn gyntaf, i gofio Gwaredwr sydd wedi unieithu efo’n profiadau mwyaf chwerw ac eto cyhoeddi cyflawnder bywyd.
Yn ail mae torri bara yn rhoi dealltwriaeth i rywun o dangnefedd Crist a chysur Duw fel eli yn lleddfu poen ac yn ein hatgyfnerthu
Ac yn drydydd mae bwrdd y cymun yn fan gweddi – yn fan i ddiolch am dangnefedd ac i geisio’r tangnefedd hwnnw.


Ysgolion Sul


 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Fore Sul roedd Canolfan y Morlan yn llawn sŵn a bwrlwm wrth i Ŵyl Ysgolion Sul Gogledd Cerdigion gyfarfod yno o dan arweiniad Zoe. Bod yn ddigyblion i Iesu oedd y thema ac roedd na bysgod bach wedi eu gwneud o hen CDs yn ymddangos ym mhob man, ac wrth gynffon pob un roedd na adnod megis “Deuwch ar fy ôl i ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion”. Roedd yno ganu, a giamocs o bob math, chwerthin a gwaith crefft – ond roedd yno ddiod a phaned a digonedd o selsig blasus hefyd (diolch i Jeremy am goginio). Cyflwynwyd tystysgrifau i bob Ysgol Sul hefyd ac fe gafwyd hwyl fawr – a diolch o galon i’r rhai fu’n brysur yn paratoi.
Duw’n unig a ddaw â ymwared a chymorth (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Gweriniaethwr o bregethwr a ddaeth i’r Morfa y bore ‘ma (21 Mehefin, 2015) – ac nid oedd y Parchedig Ddr. R Alun Evans yn ofn cydnabod hynny. Ond hanesyn brenhinol o’r Hen Destament oedd sail ei neges. Aeth â’r gynulleidfa i benodau 3 a 4 yn Llyfr Esther lle ceir drama pedwar cymeriad – brenin, brenhines, prif weinidog ac arweinydd cenedl.
Ahasferus yw’r brenin ond nid oedd e’n gwbl gymwys i’r gwaith – er yn mwynhau bywyd bras brenhinol nid oedd ganddo fawr o ddiddordeb yng nghyfreithiau’r wlad ac felly yn ei wendid dyma fe’n rhoi mwy o gyfrifoldebau i’r prif weinidog Haman fab Hammedatha yr Agagiad. Moesymgrymai pawb i’r prif weinidog heblaw Mordecai – arweinydd yr Iddewon. Gwylltiai y fath ddiffyg parch Haman yn fawr ac felly dyma orchymyn lladd cenedl yr Iddewon. Dyna ateb gwleidyddion yn aml heddiw medd R. Alun – er fod Crist wedi dod i ddangos y ffordd dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, amharod iawn yw pobl i ddilyn ei ffordd – angau yn rhy fynych, medd R. Alun, yw gorchymyn y gyfrinach.

Yr oedd yna hefyd frenhines – yr oedd y frenhines Fasti wedi cael mynd am iddi drefnu parti heb ganiatâd ond yr oedd yno frenhines newydd – Esther. Gan ei bod yn Iddewes fe roddodd Mordecai y cyfrifoldeb iddi hi achub yr Iddewon ond ar yr un pryd ei neges oedd mai oddi wrth Dduw y deuai ymwared a chymorth. Cyfrwng yn unig fyddai Esther. Yn y fan honno – yn adnod 14, Pennod 4 y daeth y bregeth i ben wrth i R. Alun ein hatgoffa mai Duw yw achubydd y Cristion mewn dyddiau tywyll ac na foed i ni anghofio hynny.

Nos Wener nesaf bydd cyfle i’r plant arddangos eu doniau yn festri’r Morfa ac fe fydd elw’r noson yn mynd at ysbyty yn Shillong, India. Dewch yn llu.


Malawi a Ghana yn y MorfaRoedd oedfa nos Sul 14 Mehefin 2015 yn wahanol iawn i’r arfer. Roedd yn gyfle i groesawu Barbara o Malawi a Frank o Ghana i’r oedfa. Roedd y ddau ar ymweliad cyfnewid ag ysgolion Hefin Jones sef Talybont, Llangynfelyn a Craig y Wylfa, felly drwy drefniant Hefin y daeth y ddau i Gapel y Morfa. Felly troes yr oedfa yn gyfle i holi’r ddau am eu gwledydd, un yn wlad ynghanol y tir yn neheudir Affrica, a’r llall ar lan y mor yng ngorllewin Affrica. Mae Barbara yn brifathrawes ar ysgol o fil saith gant o blant, tra bod ysgol Frank dipyn yn llai ryw gant a hanner. Mae’r ddwy wlad yn wledydd Cristnogol yn bennaf, ond gydag eglwysi amrywiol iawn ond pob un ohonynt yn
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

tyfu’n gyflym. Nid oedd yr un o’r ddau yn gallu amgyffred sefyllfa’r eglwys yn ein gwlad ni. Cwestiwn Barbara oedd – “pam nad ydych chi’n tyfu?” tra bod Frank yn gofyn cwestiwn yr un mor anodd ei ateb, “ble mae’r teuluoedd? Fyddai neiniau a theidiau ddim yn y capel ar eu pen eu hunain yn Ghana, byddai eu plant a’u wyrion yno gyda hwy, teulu Cristnogol yw’r teulu cyfan.” Roedd cip olwg byr iawn ar Malawi a Ghana yn hynod heriol i ni, gorfodwyd ni i ofyn ambell gwestiwn y mae’n well ganddom eu hosgoi. Cawsom baned a sgwrs ar ddiwedd yr oedfa. Diolch i Hefin am drefnu.

Eifion yn LlywyddMae hi'n mynd i fod yn flwyddyn brysur i Eifion Roberts, ef bellach yw Llywydd Cymdeithasfa'r De yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Cynhaliwyd y Sasiwn yng Nghapel y Morfa 12 Mai a 13 Mai 2015 ac yn y gwasanaeth nos Fawrth fe drosglwyddwyd y Llywyddiaeth i Eifion. Wrth gwrs nid yw uchel swyddi'r Sasiwn yn ddieithr iddo gan ei fod wedi treulio tair blynedd fel ysgrifennydd y Gymdeithasfa. Dymunwn yn dda iawn iddo yn ei dymor fel Llywydd gan obeithio na fydd ei ddyletswyddau yn ei lusgo oddi wrth gynulleidfa Capel y Morfa yn rhy aml. Gweddiwn am nerth a bendith ar ei lywyddiaeth.Y mae Capel y Morfa yn eglwys groesawgar a chynnes yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’n cynnal amrywiaeth o wasanaethau a chyfarfodydd ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Ym mis Awst byddwn yn cyd-addoli ag eglwysi Cymraeg eraill y dref. Rydym yn hapus i groesawu ymwelwyr a chyfeillion o bob oed i gyd-addoli ac i ymuno â ni mewn cyfarfodydd yn y capel ac yng Nghanolfan Morlan.

Lleolir y capel ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road),gyferbyn â hen Neuadd y Dref (adeilad newydd Llyfrgell y Dref). I weld map, cliciwch yma.

Lleolir y gangen, Ebeneser, ar Ffordd Penparcau. I weld map, cliciwch yma

Os cewch anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ddeunydd yr hoffech ei gynnwys ar y wefan, cysylltwch â ni.


Cynulleidfa y capel

Cynulleidfa y capel


Newyddion
Nepal mwy...
Y Morlan yn 10 oed... dim ond dechrau dathlu mwy...
Cwt glan y môr mwy...

Digwyddiadur
06 Medi: Gwasanaethau manylion
13 Medi: Gwasanaethau manylion
20 Medi: Gwasanaethau manylion
27 Medi: Gwasanaethau manylion
04 mis Hydref: Gwasanaethau manylion

Amserau Cyfarfodydd y Sul

Oedfa’r bore am 10.00
Ysgol Sul y plant yn ystod oedfa’r bore
Ysgol Sul yr oedolion ar ôl oedfa’r bore
Oedfa’r prynhawn am 2.15 yn Ebeneser
Oedfa’r nos am 5.00 ddiwedd Hydref-ddiwedd Mawrth; am 6.00 ddiwedd Mawrth-ddiwedd Hydref

Gweler Digwyddiadur am wybodaeth am gyfarfodydd eraill

Y Bugail a'r plant ar fore Nadolig

Y Bugail a'r plant ar fore NadoligDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration