Croeso i Gapel y Morfa

ac Ebeneser, Penparcau


Rhoi rheswm am y gobaith...Roedd cynulleidfa capel y Morfa wedi ymuno gyda gweddill eglwysi ymneilltuol Aberystwyth yng nghapel Bethel fore Sul 10 Awst, a hynny mewn oedfa dan arweiniad Derek Rees, Abertawe. Bod yn barod i roi rheswm am y gobaith sydd ynom oedd thema ei oedfa, adnod yn llythyr cyntaf Pedr o’r drydedd bennod. Mae’r her hon, i egluro ein ffydd yn un hanfodol
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Derek Rees

i ni ei hwynebu os ydyn ni am ddod ag eraill i afael yr efengyl, meddai. Yn ôl Derek mae Pedr yn gofyn y cwestiwn ac yn cynnig yr ateb yn adnod 18 - 22. Mae’n dechrau drwy ddysgu pobl am am fywyd Iesu - Ef yw y cyfiawn, yr un heb bechod. Mae’n holl bwysig deall hynny am Iesu gan mai ef yw’r un cyfiawn a aberthwyd dros yr anghyfiawn. Dyma wedyn sydd yn gwneud marwolaeth Iesu yn unigryw - yn gyntaf marw oherwydd ein pechodau ni y mae nid oherwydd unrhyw bechod sydd ynddo ef. Mae’n marw yn ein lle ni. Yn ail marw unwaith ac am byth wnaeth yr Iesu, roedd marwolaeth un cyfiawn yn ddigonol i ddelio â phechod y byd. Yn drydydd dim ond y cyfiawn allai farw dros yr anghyfiawn, ni fyddai unrhyw aberth arall yn ddigonol.
Mae Pedr wedyn yn pwysleisio atgyfodiad Iesu, atgyfodiad sydd yn cyhoeddi fod ei aberth yn ddigon ac yn dderbyniol gan Dduw, - daw yn ol i ddangos ei fod yn fuddugoliaethus. Mae Pedr wedyn yn mynd ymlaen i sôn am ei esgyniad, sef dyrchafu Crist mewn gogoniant. Ond noda Pedr hefyd ei fod wedi mynd i bregethu i'r angylion syrthiedig. Nid y bwriad oedd eu hachub ond yn hytrach datgan mai ef yw’r Arglwydd buddugoliaethus. Mae ei fuddugoliaeth yn bwysig i ni fel Cristnogion, beth bynnag yw ymateb pobl i ni wrth i ni dystio i’n ffydd, dim ots pwy sydd yn ein herbyn rydym yn gwybod pwy yw’r brenin sydd wedi gorchfygu - dyna lle mae ein gobaith ni. Daw ein gobaith o fywyd, marwolaeth, atgyfodiad ac awdurdod Iesu.

Ond mae Pedr yn ychwanegu cyfeiriad at Noa yn hyn i gyd. Cododd Noa arch yn ffyddlon i Dduw - cynnig gobaith i fyd pechadurus a di-obaith. Dim ond wyth oedd wedi derbyn y gobaith a mynd i mewn i’r arch, ond roedd yna gyfle i bobl ymateb. Annog pobl i ymateb y mae Pedr drwy hanes Noa, dweud bod angen i ni ymateb - credu neu gerdded i ffwrdd, Mae gwrthod yn golygu cosb sef barn Duw yn union fel gwrthod arch Noa, ond mae derbyn yn rhoi gobaith i bawb sydd yn credu: gobaith wedi ei seilio ar fywyd, marwolaeth, atgyfodiad ac awdurdod Iesu ei hun.

Cadw ffydd a rhedeg yr yrfaDyw llyfr Hebreaid ddim yn fawr i gyd ond yn rhyfedd iawn pennod 11 o’r llyfr hwnnw a aeth â sylw pregethwr bore Sul (27 Gorffennaf) a’r bennod ddilynol aeth â sylw pregethwr y nos.

Y Parchedig Raymond Jones oedd yn gwasanaethu yn y bore a braf oedd ei weld yn ôl yn gwasnaethu eto yng nghapel y Morfa wedi cyfnod o salwch. Ei gwestiwn mawr i’r gynulleidfa oedd ‘Sut mae’ch ffydd chi – ac a yw ein eich cynnal drwy amser caled?’ Doedd pethau ddim yn dda ar yr Hebreaid adeg derbyn y llythyr hwn – ni wyddom pwy oedd awdur y llythyr ond anogaeth sydd yma i lwyth oedd â’i ffydd wedi blino ac ar drengi.

‘Yn aml’, meddai Raymond Jones, ‘teimlwn yn ddigalon ond ei eiriau calonogol i’r gynulleidfa oedd fod Duw yn gariad moesol yng nghalon y cread. Mewn amser caled, meddai, dewch at fwrdd yr Arglwydd a byddwch yn dystion i gariad fel y moroedd.’

 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Rhedeg y ras

A hithau’n gyfnod Gemau’r Gymanwlad, rhedeg yr yrfa heb ddiffygio oedd testun pregethwr yr hwyr John Roberts. ‘Ry’n, wrth ddilyn Iesu, mewn traddodiad ac olyniaeth gyfoethog’, medd John, ‘ond mae bob braint yn dod a chyfrifoldeb hefyd’. ‘Mae pob un ohonom yn ffaeledig’, ychwanegodd, ‘does dim o’i le, yn hynny. Mi allwn gydnabod a dysgu oddi wrth ein ffaeleddau wrth redeg y ras a’n braint yw cael dilyn yr Iesu – oherwydd ef yw awdur a pherffeithydd ein ffydd.’
Ddydd Sul nesaf, a hithau erbyn hynny ym mis Awst, cynhelir oedfa undebol yn Seion yng nghwmni Y Parchedig Andrew Lenny.

Cofiwch, os oes gennych luniau yn ymwneud â chapel y Morfa, eich bod yn eu rhoi i Menai.

Mae rhifyn Gorffennaf ac Awst o Perthyn wedi’i gyhoeddi – diolch i Gwenan ac Ann unwaith eto. Un cywiriad – fe fydd gwasanaeth Sul y 24ain yn cael ei gynnal yn Eglwys St Paul ac nid yn Seion fel y nodir.`

Cysgu'n brysur@IUrdd Perfformiad gwirioneddol wych heno. Llongyfarchiadau mawr i bawb. Mor falch mod i wedi gweld y perfformiad #CysgunBrysur

@TIUrdd @AradGoch @BromasBand @bethanmarlow llongyfarchiadau ar sioe bendigedig! WERTH EI WELD! #plisewchardaith

Sai jyst yn dweud hyn ond ma Cysgu'n brysur gan @TIUrdd yn wirioneddol wych heno. Da chi!!’

Dyna rai o’r negeseuon a oedd yn cael eu trydar ddechrau Gorffennaf wrth i ddrama gerdd Urdd Gobaith Cymru gael ei pherfformio yn y Pier Pressure yn Aberystwyth. Ymhlith y cast roedd un o aelodau’r Ysgol Sul, Daniel Rowbotham ac yn cyfarwyddo roedd Jeremy Turner.

 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

‘Roedd e’n brofiad ffantastig’, meddai Dan, ‘wir yn anhygoel. Braf oedd cael perfformio yn genedlaethol trwy gyfrwng y Gymraeg ac actio rhywun mor agos I fy oedran i.’
Mae Cysgu’n Brysur fel y noda’r Urdd yn ddrama newydd sydd wedi ei lleoli mewn ystafell ddosbarth gyffredin ar ddiwedd cyfnod arholiadau. Mae’r disgyblion yn dyheu am eu rhyddid a’u hannibyniaeth. Yn ystod y wers olaf ar brynhawn dydd Gwener mae disgybl newydd hyderus yn cyrraedd yr ysgol ‘o Japan’ sy’n bygwth hierarchaeth drefnus y dosbarth. Dyma esgus am barti er gwaetha’r ffaith fod yna arholiad pwysig fore dydd Llun! Tra mae’r criw ‘Mas ar y Dre’, daw gwirionedd am y cymeriad newydd i’r amlwg. Ond, wrth ddychwelyd i’r ysgol fore dydd Llun mae yna un gadair wag yn y dosbarth sy’n rhoi popeth mewn cyd-destun.

`Mae’r stereotypes i gyd yn y ddrama hon gan Bethan Marlow’, medd Daniel, a hynny wrth i nifer o ddisgyblion ysgolion ar draws Cymru gael dweud eu dweud am yr hyn sy’n eu poeni. Ro’n ni’n lwcus yn ysgol Tregaron, ond mae’n amlwg fod bwlio ag ati yn broblem gynyddol.’

Mae Daniel wedi ymddiddori ym myd y ddrama ers pan yn saith oed a phan yn 14 oed fe berfformiodd yn Plant y Fflam, mae e hefyd wedi perfformio yn Sneb yn Becso Dam ac ar hyn o byrd mae e’n astudio perfformio yng Ngholeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Yn Llangeitho fydd e dros yr haf ond fe fydd yn treulio wythnos gyntaf Awst yn Llanelli yn rheoli llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Fe fydd e hefyd yn gwirfoddoli gyda digwyddiadau chwaraeon yr Urdd. Mae Daniel yn ddyn prysur. Pob hwyl i ti Dan.PontioPontio oedd thema gwasanaeth diwedd tymor yr Ysgol Sul, 13 Gorffennaf. Rhoddwyd sylw i sawl gwahanol fath o bont: pontio rhwng pobl, rhyngom ni a Iesu, rhyngom ni a'r gorffennol a rhwng sawl carfan arall.
 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

“Teulu mawr ydym ni i gyd dan ofal tyner Duw” oedd neges glir y plant lleiaf o'r Ysgol Sul. Ymunodd y gynulleidfa gyda hwy i ganu fod pawb drwy r byd yn frawd a chwaer drwy ofal tyner Duw. Roedd ambell un wedi dod a'i botel laeth efo fo, ac yn sugno honno wrth grwydro hyd y llwyfan. Wedi hynny fe ffurfiodd y plant bont drwy gydio law yn llaw a datgan fod Iesu yn eu huno.

Datganiadau "Myfi yw..." Iesu oedd thema plant fymryn yn hyn, a galwad am i Dduw defnyddio eu dwylo i wneud ei waith.

Pontio amser oedd dosbarth 5 a 6 yn ei wneud, roedden nhw wedi dewis pum dyddiad i ganolbwyntio arnynt :-
• 33 oed Crist oedd y dyddiad cyntaf - dyddiad y Pentecost cyntaf yn Jerusalem.
• 1714 - y cliw oedd Trefeca - dyddiad geni Howell Harris oedd hwn, dyddiad i nodi dechrau'r diwygiad Methodistaidd.
• 1800 oedd y trydydd dyddiad, a'r cliw y tro hwn oedd taith gerdded. Felly dyna fynd a ni at Mari Jones yn cerdded i'r Bala i chwilio am Feibl. Mae hi'n ddau gan mlynedd ers marw Thomas Charles eleni.
• 1964 - cliw i hwn oedd yr amlen goch- dyma flwyddyn ddechrau Cymorth Cristnogol.
• 1989 oedd y dyddiad olaf ac uno oedd y cliw. Dyddiad creu Capel y Morfa oedd hwnnw, eglwysi yn ymuno i weithio dros Grist yn y dref a tu hwnt.

Pontio rhwng yr eglwys a chymuned tref Aberystwyth, ond hefyd pont rhyngom a phobl y byd, yn enwedig pobl yn y gwledydd tlawd, dyma arwyddocâd yr apêl Dwr i Ethiopia - bellach mae tri llun o ddiferyn mawr wedi ei lenwi efo arian sydd wedi ei gyfrannu i’r achos.

Yna i gloi daeth Eifion i drafod côr o Mizoram oedd yn canu yn Llangollen ac yn y Gymanfa Gyffredinol. Roedd un o aelodau’r côr eisiau cyfarfod rhywun o gapel Tabernacl, Aberystwyth. Roedd eglwys y Tabernacl wedi cyfrannu £300 at godi capel yn ei bentref 83 o flynyddoedd yn ôl. Roedd aelodau capel Dal Pwi - eisiau diolch. Mae nhw bellach yn codi capel newydd.

Cyflwynwyd rhodd i Sioned hefyd i ddiolch iddi am ei chyfraniad dros y deg mis diwethaf. Darlun gan Amelia o ddrudwy uwchben y pier roddwyd, gan ei bod wedi mwynhau eu gwylio yn hedfan uwchben y dref. Diolchodd Sioned am y croeso a'r cyfle a gafodd hi yn ystod y flwyddyn. Gweddïwn am arweiniad Duw iddi ar sut i'w wasanaethu O yn yr eglwys.

Cafwyd gair gan Ina Tudno Williams fel ymwelydd ar ran yr Henaduriaeth. Diolchodd i'r plant a'r athrawon am eu gwaith yn ffurfio oedfa gofiadwy a bendithiol. Ategwyd y diolch gan Eifion i'r plant ac i athrawon a rhieni. Rhoddwyd diolch arbennig i'r band hefyd.

Ymunodd yr holl blant a'r gynulleidfa i ganu fod y byd cyfan yn llaw Duw.


Y mae Capel y Morfa yn eglwys groesawgar a chynnes yng nghanol tref Aberystwyth. Mae’n cynnal amrywiaeth o wasanaethau a chyfarfodydd ar y Sul ac yn ystod yr wythnos. Ym mis Awst byddwn yn cyd-addoli ag eglwysi Cymraeg eraill y dref. Rydym yn hapus i groesawu ymwelwyr a chyfeillion o bob oed i gyd-addoli ac i ymuno â ni mewn cyfarfodydd yn y capel ac yng Nghanolfan Morlan.

Lleolir y capel ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road),gyferbyn â hen Neuadd y Dref (adeilad newydd Llyfrgell y Dref). I weld map, cliciwch yma.

Lleolir y gangen, Ebeneser, ar Ffordd Penparcau. I weld map, cliciwch yma

Os cewch anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu ddeunydd yr hoffech ei gynnwys ar y wefan, cysylltwch â ni.


Cynulleidfa y capel

Cynulleidfa y capel


 (c) Capel y Morfa, Aberystwyth

Newyddion
Bandiau 'loom', Cymanfa Gyffredinol a mwy mwy...
Pysgota... mwy...
Dŵr a thân yn Y Morfa mwy...

Digwyddiadur
24 Awst: Gwasanaethau manylion
31 Awst: Gwasanaethau manylion
07 Medi: Gwasanaethau manylion
14 Medi: Gwasanaethau manylion
21 Medi: Gwasanaethau manylion

Amserau Cyfarfodydd y Sul

Oedfa’r bore am 10.00
Ysgol Sul y plant yn ystod oedfa’r bore
Ysgol Sul yr oedolion ar ôl oedfa’r bore
Oedfa’r prynhawn am 2.15 yn Ebeneser
Oedfa’r nos am 5.00

Gweler Digwyddiadur am wybodaeth am gyfarfodydd eraill

Teitl yma

Teitl ymaDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration